Logo-part-1
Navigace : FEL > O fakultě > Akademický senát
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Akademický senát FEL

Seznam souborů, dokumentů a zápisů
Je součást úřední desky, spravován odpovědným členem AS.
Základní body ze Statutu FEL - článek 6
  1. Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, voleným akademickou obcí fakulty podle volebního a jednacího řádu AS FEL.
  2. Funkční období AS FEL je dvouleté. Nastane-li situace podle čl. 8, odst. 5, končí funkční období senátu 21 dnů po dni platných voleb nového AS FEL.
  3. Opakované členství v AS FEL řeší volební a jednací řád AS FEL.
  4. AS FEL má nejméně jedenáct a nejvýše 17 členů, z toho nejméně jednu třetinu tvoří studenti FEL, z nichž alespoň jeden je studentem doktorského studijního programu. Konkrétní složení AS FEL stanovuje volební a jednací řád AS FEL.
  5. Orgány AS FEL jsou předseda, místopředseda, tajemník a zástupce studentů z AS FEL, kteří tvoří předsednictvo senátu.
  6. Členství v AS FEL je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana a tajemníka fakulty.
  7. Jednání senátu a některé jeho další náležitosti specifikované § 26 zákona stanovuje volební a jednací řád AS FEL.
  8. Senát je povinen plně a nezkresleně informovat akademickou obec o svém jednání a prostřednictvím svých zástupců o jednání akademického senátu ZČU. Termíny a program zasedání jsou akademickým senátem včas zveřejňovány, zasedání jsou veřejně přístupná.
  9. Předseda nebo pověřený zástupce AS FEL má právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání vědecké rady fakulty a disciplinární komise FEL.
  10. Působnost AS FEL je dána § 27 zákona.
Vlastní stránky AS
Stránky AS (ve správě AS-FEL)
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Garant : Akademický senát Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz