Logo-part-1
Navigace : FEL > Katedry > KEE
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KEE - Katedra elektroenergetiky a ekologie

Vedení katedry :
Vedoucí: doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.
Tajemník: Ing. David Rot, Ph.D.
Sekretářka: Jarmila Hodlová
Kontakty :
Telefon:  
Mail:  
WebServer:  http://www.kee.zcu.cz
Image
Oddělení :
OEE Oddělení elektroenergetiky
OTK Oddělení technické ekologie
OVN Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí
Profil katedry :
Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry elektroenergetiky a ekologie je zaměřena na oblasti výrobu elektrické a tepelné energie (klasické elektrárny na fosilní paliva, jaderné a vodní elektrárny, teplárny, kogenerační jednotky, alternativní zdroje elektrické energie), přenos a distribuci elektrické energie (el.vedení, transformační stanice, řízení) a užití elektrické energie. Ve všech těchto oblastech je činnost zaměřena na teoretickou analýzu ustálených i přechodových dějů při normálním provozu a při poruchových stavech, na vývoj, projektování a řešení zařízení. Oblastmi činnosti jsou: Energetické technologie a systémy. Životní prostředí. Řídící regulační a zabezpečovací systémy v elektrizační soustavě (ES). Analogová a digitální technika regulačních a budících systémů alternátorů. Elektrické ochrany strojů a zařízení ES. Automatizace a dispečerské řízení v elektrizační soustavě. Technika vysokého napětí. Elektromagnetická kompatibilita elektrických zařízení a systémů. Využití výpočetní techniky pro řešení systémů v energetice. Modelování a simulace ustálených a přechodných jevů a procesů v energetických zařízeních. Zvyšování efektivnosti provozu elektrotepelných zařízení a světelných soustav také s ohledem na řešení problematiky pracovního a životního prostředí. Optimalizace provozu energetických výroben včetně vlivu na životní prostředí. Ekologická problematika – bezpečnost provozu. Hospodárnost (systémová technologická). Diagnostika a měření na technolog. celcích (zejména oblast tepelně-technická spalovací procesy emise). Tvorba a využití materiálových didaktických prostředků ve výuce (výpočetní technika trenažérová technika video atd.). Tvorba a využití expertních systémů. Sledování rušivých elektromagnetických vlivů a jejich eliminace.
Obory vědecké činnosti :
 • Matematické modelování a simulaci provozních a poruchových stavů v elektrizační soustavě
 • spolehlivost a kvalitu dodávané elektrické energie
 • vliv výroby a přenosu elektrické energie na životní prostředí
 • koncepci a návrhy digitálních ochran v elektrizační soustavě
 • využívání alternativních zdrojů elektrické energie
 • tvorbu software predikce krátkodobých poklesů napětí
 • optimalizaci přeměn energií
 • výpočty a měření osvětlovacích soustav
 • elektrotepelná technika
 • vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy
 • odolnost proti elektromagnetickému rušení EMC
 • analýzu vypínacích procesů, výzkum kontaktních odporů
 • vývoj v oblasti techniky vysokého napětí, částečných výbojů
 • měření přepětí a diagnostiku svodičů přepětí
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
KEE
 
Další detaily
 
Garantované obory
 
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 5.8.2009 Garant : Vedoucí ktd. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz