Logo-part-1
Navigace : FEL > Katedry > KET
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KET - Katedra technologií a měření

Vedení katedry :
Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
Tajemník: Ing. Radek Soukup, Ph.D.
Tajemník: Ing. Radek Soukup, Ph.D.
Sekretářka: Lenka Lenková
Kontakty :
Telefon:  
Mail:  
Image
Oddělení :
ET Oddělení elektrotechnologie
MT Oddělení měřicí techniky
PP Oddělení řízení průmyslových procesů
TE Oddělení technologie elektroniky
Profil katedry :
V oblasti pedagogické katedra zabezpečuje výuku ve všech oborech magisterského a bakalářského studia v oblasti technologií, materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, měření a měřicích systémů, podnikání a řízení průmyslových systémů v elektrotechnice. Katedra je garantem bakalářského a magisterského studijního oboru Komerční elektrotechnika a školícím pracovištěm pro doktorské studium v oboru Elektronika a Elektrotechnika. V oblasti vědecko-výzkumné se převážná část členů katedry věnuje řešení cílů výzkumného záměru MSM 4977751310 Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice. Kromě toho katedra spolupracuje na řešení konkrétních úkolů s externími podniky v oblasti vývoje a diagnostiky perspektivních technologií a materiálů, testování akustických, klimatických a mechanických parametrů. S podniky se realizuje spolupráce i v oblasti pedagogické, formou přednášek, exkurzí a zadávání diplomových a bakalářských prací. Za významná výzkumná pracoviště lze označit akustické laboratoře s dozvukovou a bezodrazovou komorou, pracoviště pro strukturální analýzy. V roce 2006 se podařilo vybudovat mikroskopickou laboratoř jejíž základem je laserový konfokální mikroskop LEXT 3000. Tato laboratoř se stala regionálním referenčním pracovištěm firmy Olympus C&S. s.r.o., jejíž zřízení bylo podpořeno grantem firmy Alcoa. Výsledky odborné práce jsou publikovány členy katedry na prestižních domácích i zahraničních konferencích a členové katedry mají vyzvané přednášky a odborně působí na domácích i zahraničních institucích (ŽU v Žilině, TU v Košicích, TU Chemnitz, ČVUT v Praze, AV ČR ÚMCH, Vysoké učení technické v Brně).
Obory vědecké činnosti :
  • Oddělení elektrotechnologie: fyzikálně-chemické jevy v elektrotechnických materiálech, interakce technologických a provozních vlivů s materiály a systémy, návrh a optimalizace izolačních systémů elektrických zařízení, diagnostika izolačních systémů, interaktivní diagnostika elektrických silnoproudých systémů
  • Oddělení měřicí techniky: vývoj speciální měřicí techniky (experimentální elektrooptický přenosový kanál), aplikace rozhraní (GP-IB, RS 232, CAN), vývoj software pro měřicí systémy, akustická měření a zpracování akustických signálů, návrh a vyhodnocování experimentů, analýza dat, aplikace statistických nástrojů pro řízení technologických procesů a zabezpečování jakosti
  • Oddělení technologie elektroniky: materiály a technologie pro elektroniku, počítačové návrhy elektronických systémů a jejich návaznost na konstrukci a provoz zařízení, vlivy prostředí na spolehlivost elektronických materiálů a systémů, návrh a realizace plošných spojů, diagnostika propojovacích struktur
  • Oddělení řízení průmyslových procesů: řízení průmyslových procesů a jejich hodnocení, analýza, syntéza, modelování a diagnostika procesů, optimalizace, hodnocení a řízení výkonnosti procesních dějů, vývoj a hodnocení řídicích struktur pro technologie a diagnostiku
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
KET
 
Další detaily
 
Garantované obory
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 5.8.2009 Garant : Vedoucí ktd. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz