Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
Katedra + funkce KTE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
kotlan@kte.zcu.cz
+420 37763 4635
EK612 (KTE)
Praxe v cizině
1972 studijní pobyt (1/2 roku) na Norges tekniske høgskøle v Trondheimu - Norsko
1972,1974,1985,1995 krátkodobé studijní a přednáškové pobyty (1-2 týdny) na Politechnice Slaske Gliwice - Polsko
1988 studijní a přednáškový pobyt (1 měsíc) na Technische Univesität Ilmenau - NSR
1979,1991 krátkodobé studijní pobyty (1 týden) na TU Chemnitz, NSR
Odborná kvalifikace
1965-1968 asistent na Katedře teoretické elektrotechniky FEL, VŠSE v Plzni
1969-1974 odborný asistent na Katedře teoretické elektrotechniky FEL, VŠSE v Plzni
1974-1976 samostatný odborný pracovník pro vědeckovýzkumnou činnost na FEL, VŠSE v Plzni
1977-1987 odborný asistent na Katedře výroby a přeměn elektrické energie, FEL, VŠSE v Plzni
od r.1987 docent v oboru "teoretická elektrotechnika" na KVE VŠSE a od r. 1990 na Katedře teoretické elektrotechniky, FEL, ZČU v Plzni
od r.1979 tajemník Fakulty elektrotechnické v Plzni jako souběžný částečný pracovní poměr
od r.1990 člen vědecké rady FEL ZČU v Plzni
od r.1999 člen komise FRVŠ
V současnosti člen řady orgánů FEL a ZČU v Plzni (např. člen kolegia děkana, člen oborové rady doktorského studia, člen akreditační komise ZČU, člen kolegia kvestora ZČU, člen rady kolejí při ZČU v Plzni, předseda oborové komise pro obor Komerční elektrotechnika, člen kolegia prorektorky ZČU pro pedagogickou činnost). Děkan FEL.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
 
Předměty denního studia:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz