Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

DELT - Elektrotechnika

Základní informace:
Forma studia: prezenční
kombinovaná
KKOV: 2602V006
Vyučováno v jazyku: čeština
angličtina
Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Cílem doktorského oboru Elektrotechnika je příprava doktorandů na samostatné řešení úkolů výzkumu a praxe ve všech oborech silnoproudé elektrotechniky. Důraz je kladen na zvládnutí konstrukčních a projekčních činností, zkušebnictví, materiálového inženýrství a diagnostiky. Studijní obor se řídí společnými zásadami, podmínkami a kritérii, které jsou podrobně definovány ve společné části akreditačního programu, dále společnými předpisy a směrnicemi ZČU a FEL. Výzkumné a vývojové práce jsou orientovány na systémy elektrických zařízení a na elektrické stroje se zřetelem na využití počítačů, výkonové a řídící elektroniky, moderní regulační techniky, zákonitostí fyziky a fyzikální chemie s plným respektováním statisticko-stochastických dějových zákonitostí a používání nových elektrotechnických materiálů.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Průběžné hodnocení v předmětu zahrnuje hodnocení všech jeho forem výuky a hodnocení individuálních projektů a úloh zpracovaných mimo výuku předmětu. Individuální povinnosti jsou dány charakterem oboru a předmětu. Do doktorského studia není povinně zahrnuta odborná praxe. Obor elektrotechnika v sobě zahrnuje vědní oblasti z elektrických strojů, přístrojů nn, elektrotechnologie, systémů elektrických pohonů s využitím výkonové elektroniky. Z toho vyplývá, že zaměření znalostí studentů je zásadně orientováno tématem jejich dizertační práce a s tím souvisejícím výběrem stanovených předmětů. Základem požadovaných znalostí jsou předeměty všeobecného vědního základu a na ně navazující předměty odborného zaměření, které studenta profilují. Rozsah znalostí musí vytvářet předpoklady pro samostatnou tvůrčí prácii a je určován anotacemi předmětů s případnou modifikací určenou školitelem.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz