Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

DEEN - Elektroenergetika

Základní informace:
Forma studia: prezenční
kombinovaná
KKOV: 3907V001
Vyučováno v jazyku: čeština
angličtina
Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Cílem doktorského oboru Elektroenergetika je tvůrčí činnost a vědecké bádání orientované na samostatnou teoretickou práci a aplikace v praxi. Studijní obor se řídí společnými zásadami, podmínkami a kritérii, které jsou podrobně definovány ve společné části akreditačního programu, dále společnými předpisy a směrnicemi ZČU a FEL. Studium je orientováno především na základní výzkum v oblasti výroby, přenosu a užití elektrické energie. Dále je zaměřeno na problematiku životního prostředí a elektromagnetickou kompatibilitu.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Průběžné hodnocení v předmětu zahrnuje hodnocení všech jeho forem výuky a hodnocení individuálních projektů a úloh zpracovaných mimo výuku předmětu. Individuální povinnosti jsou dány charakterem oboru a předmětu. Do doktorského studia není povinně zahrnuta odborná praxe. Obor energetika zahrnuje vědní oblasti týkající se přeměn energií související s výrobou, přenosem a užitím elektrické energie. Zaměření znalostí studentů a jejich tvůrčí práce je orientována tématem disertační práce. Základem požadovaných znalostí jsou předměty všeobecně vzdělávací v oblasti teoretické elektrotechniky a na ně navazující předměty odborného zaměření. Školitel určuje podle anotace předmětů zásadní orientaci na zpracování disertační práce.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz