Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

ApE (Mgr./3) - Aplikovaná elektrotechnika

Základní informace:
Typ programu: Magisterský Číslo programu: N2644
Doba studia v letech: 3 Datum schválení: 26.2.2003 0:00:00
Způsob a podmínky kontroly studia: zkoušky
kredity
Forma studia: presenční
kombinovaná
Cíle studijního programu:
Studijní program Aplikovaná elektrotechnika je o jeden rok delší, než je to u magisterského studia obvyklé. Je určen především pro absolventy bakalářského studia odlišného směru než elektrotechnika. Proto je do tohoto programu zařazen navíc jeden ročník, který je určen pro absolvování předmětů, které jsou nezbytně nutné pro magisterské studium elektrotechniky a student je v předchozím studiu neabsolvoval. Program poskytuje ucelené magisterské vzdělání ve všech disciplínách elektrotechniky, podrobněji jsou studovány oblasti dané zaměřením diplomové práce.Ve všech oblastech si studenti osvojují a prohlubují znalosti z teoretických disciplín, jako je aplikovaná matematika, fyzika, teoretická elektrotechnika a získávají hlubší vědomosti a praktické dovednosti z oblasti informatiky a výpočetní techniky a oborových disciplín. Prohlubují si rovněž odborné jazykové znalosti. Absolventi předkládaného studijního programu by měli být schopni tvůrčím způsobem aplikovat teoretické a odborné znalosti získané v průběhu studia ve své praktické činnosti. Absolventi magisterského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika se uplatní v základním nebo aplikovaném výzkumu, jako inženýři v oblastech vývoje, projektování, konstrukce, provozu a řízení v nejrůznějších výzkumných a vývojových institucích, v elektrotechnických i jiných podnicích a společnostech, u výrobců i uživatelů především elektrotechnických výrobků. Ve své činnosti jsou schopni tvůrčím způsobem využívat současnou moderní výpočetní, měřící a automatizační techniku, a díky svému rozvinutému teoretickému vzdělání a širokému elektrotechnickému základu se předpokládá značná adaptabilita v budoucí profesionální praxi.
Podmínky, které musí student splnit:
Student musí v průběhu studia splnit podmínky, které jsou dány společným studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni. Musí získat minimálně 180 kreditů v souladu se studijním plánem příslušného oboru a v předepsané skladbě z předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných. Povinnou součástí studia je vypracování diplomové práce. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž první část představuje obhajoba diplomové práce a druhou část tvoří zkouška ze státnicových předmětů z oblasti profilových předmětů daného oboru. Státní závěrečná zkouška probíhá před komisí pro státní závěrečné zkoušky, kterou na návrh děkana schvaluje Vědecká rada fakulty a jejíž předseda a alespoň ještě jeden další člen jsou nezávislí odborníci jmenovaní MŠMT ČR.
Znalosti, vědomosti a další předpoklady pro přijetí:
Základním předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu předkládaného magisterského studijního programu je ukončené bakalářské studium studijního programu elektrotechnického či jiného technického nebo příbuzného zaměření. Předpoklady pro studium jsou ověřeny v rámci přijímací zkoušky, která má písemnou i ústní část.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Obory:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz