Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

ApE (Bc./3) - Aplikovaná elektrotechnika

Základní informace:
Typ programu: Bakalářský Číslo programu: B2644
Doba studia v letech: 3 Datum schválení: 26.2.2003 0:00:00
Způsob a podmínky kontroly studia: zkoušky
kredity
Forma studia: presenční
kombinovaná
Cíle studijního programu:
Bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika poskytuje dostatečně hluboké a široké teoretické vzdělání především z vyšší matematiky, fyziky a teoretické elektrotechniky, dále znalosti z oblasti informatiky, výpočetní,měřící a regulační techniky a ze základních disciplin elektrotechniky, jako je elektronika a sdělovací technika, elektrické pohony a výkonová elektronika, elektroenergetika, silnoproudá elektrotechnika a elektrotechnické materiály a technologie používané v elektrotechnice. Studenti se seznámí i s problematikou ochrany životního prostředí a získají též ekonomické, manažerské a jazykové znalosti. V učebních plánech i v obsahu jednotlivých předmětů je posílena aplikační, kreativní a praktická stránka výchovy s cílem připravit absolventa jak pro možné pokračování v navazujícím magisterském studiu, tak i pro úspěšný nástup do praxe. Absolventi najdou uplatnění jako provozní nebo servisní vysokoškolsky vzdělaní odborníci v různých provozech elektrotechnických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, v servisních organizacích a v odborných útvarech státní správy. Díky dostatečně širokému teoretickému i odbornému základu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventů ve svém profesním zařazení. Absolventi mají zároveň předpoklady, aby po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek pokračovali v navazujícím magisterském studiu.
Podmínky, které musí student splnit:
Student musí v průběhu studia splnit podmínky, které jsou dány společným studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni. Musí získat minimálně 180 kreditů v souladu se studijním plánem studijního oboru a v předepsané skladbě z předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných včetně anglického jazyka. Povinnou součástí studia je vypracování závěrečné bakalářské práce a její obhajoba, která je součástí státní závěrečné zkoušky. Ta probíhá před komisí pro státní závěrečné zkoušky, jejíž alespoň dva členové jsou nezávislí odborníci jmenovaní MŠMT ČR.
Znalosti, vědomosti a další předpoklady pro přijetí:
Základní podmínkou ke studiu bakalářského studijního programu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou a dobré znalosti ze středoškolské matematiky a fyziky. Odpovídající úroveň těchto znalostí je prokázána buď klasifikací v průběhu středoškolského studia nebo jejich ověřením písemnou zkouškou z matematiky a fyziky v rámci přijímacího řízení.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Obory:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz