Logo-part-1
Navigation : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

EaI (Dr./3) - Elektrotechnika a informatika

Základní informace:
Typ programu: Doktorský Číslo programu: 2612V
Doba studia v letech: 3 Datum schválení: 4.11.1998 0:00:00
Způsob a podmínky kontroly studia: zkoušky
jiný způsob
Forma studia: presenční
distanční
kombinovaná
Cíle studijního programu:
Doktorský studijní program navazuje na magisterské studijní programy v oborech souvisejících a je určen pro vynikající studenty. Jeho cílem je rozvinutí a zdokonalení znalostí získaných v magisterském studiu a získání nových znalostí na důkladném teoretickém základu. To vše musí směřovat k posilování schopnosti samostatné tvůrčí práce při řešení obtížných technických problémů nad rámec běžných magisterských studií. Fundamentální teoretické předměty (matematika, fyzika, teoretická elektrotechnika) jsou doplňovány dle potřeby dalšími předměty souvisejícími už se specializacemi z databáze všeobecně vzdělávacích předmětů. Studenti se vzdělávají v různých oblastech teoretické elektrotechniky, aplikované elektroniky, energetiky, silnoproudé elektrotechniky, mikroelektroniky, komunikační techniky, výkonové elektrotechniky a elektrických pohonů. K vlastnímu tématu dizertační práce pak slouží předměty odborného základu určované školitelem. Nezbytnou částí doktorského studijního programu je jazykové studium. Student musí být schopen alespoň v jednom cizím jazyce prezentovat výsledky svých prací a také být schopen písemného projevu napsáním příspěvku na konferenci, apod. Znalosti výpočetní techniky a informačních technologií na úrovni odpovídající oboru jsou považovány za samozřejmé. Absolvent DSP musí kromě znalostí svého oboru získat i adaptibilitu ve vědecké práci k možnosti pracovat i v oborech, které nebyly přímo předmětem jeho studia. To znamená schopnosti širokého zobecňování.
Podmínky, které musí student splnit:
Podmínkou k povolení státní doktorské zkoušky je úspěšné složení dílčích zkoušek z předmětů určených jeho školitelem (obvykle 1-2 předměty z předmětu teoretického základu a 3-4 předměty oborového zaměření) a podání písemné práce v předepsaném rozsahu. Téma písemné části státní doktorské zkoušky souvisí s jeho studijním oborem. Konkretizace se provádí po dohodě se školitelem. Tím má osvědčit schopnost písemného projevu na odpovídající úrovni. Práce musí být oponována alespoň jedním oponentem mimo školicí pracoviště. Je třeba zdůraznit, že státní doktorská zkouška je zkouška, která má v ústní části prokázat zvládnutí určených předmětů a pochopení jejich souvislostí. Při obhajobě písemné části se klade důraz na obhájení získaných výsledků. Je účelné, aby písemná práce k státní doktorské zkoušce byla základem dizertační práce. Studium je ukončeno zpracováním doktorské dizertační práce, její prezentací a obhajobou před státní komisí pro obhajoby doktorských dizertačních prací.
Znalosti, vědomosti a další předpoklady pro přijetí:
Podmínkou pro přijetí do doktorského studijního programu je absolvování magisterského studia, zpravidla v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Dále je nutné úspěšné složení přijímacích zkoušek do doktorského studia, při kterých je nutné prokázat výrazné schopnosti pro vědeckou práci.
Document format
PDF Print
Links
Obory:
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 16.2.2009 Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz