Logo-part-1
Navigation : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

EaI (Mgr./2) - Elektrotechnika a informatika

Základní informace:
Typ programu: Magisterský Číslo programu: 2612T
Doba studia v letech: 2 Datum schválení: 3.10.2001 0:00:00
Způsob a podmínky kontroly studia: zkoušky
kredity
Forma studia: presenční
Cíle studijního programu:
Předkládaný studijní program poskytuje ucelené magisterské vzdělání v oblastech elektroenergetiky, elektroniky, telekomunikací a multimediální techniky, výkonové elektroniky a elektrických pohonů, dopravního inženýrství, elektrických strojů a přístrojů, elektrotechnických materiálů a technologií, ekonomiky a managementu elektrotechnických průmyslových podniků a technické ekologie. Ve všech uvedených oblastech si studenti osvojují a prohlubují znalosti z teoretických disciplin, jako je aplikovaná matematika a fyzika, získávají hlubší vědomosti a praktické dovednosti z oblasti informatiky a výpočetní techniky a jednotlivých oborových disciplín a prohlubují si rovněž odborné jazykové znalosti. Absolventi předkládaného studijního programu by měli být schopni tvůrčím způsobem aplikovat teoretické a odborné znalosti získané v průběhu studia ve své praktické činnosti. Absolventi magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika se uplatní v základním nebo aplikovaném výzkumu, jako inženýři v oblastech vývoje, projektování, konstrukce, provozu a řízení v nejrůznějších výzkumných a vývojových institucích, v elektrotechnických i jiných podnicích a společnostech, u výrobců i uživatelů především elektrotechnických výrobků. Ve své činnosti jsou schopni tvůrčím způsobem využívat současnou moderní výpočetní, měřící a automatizační techniku, a díky svému rozvinutému teoretickému vzdělání a širokému elektrotechnickému základu se předpokládá značná adaptabilita v budoucí profesionální praxi. Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat v následném doktorském studiu.
Podmínky, které musí student splnit:
Student musí v průběhu studia splnit podmínky, které jsou dány společným studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni. Musí získat minimálně 120 kreditů v souladu se studijním plánem příslušného oboru a v předepsané skladbě z předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných. Povinnou součástí studia je vypracování diplomové práce. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž první část představuje obhajoba diplomové práce a druhou část tvoří zkouška ze státnicových předmětů z oblasti profilových předmětů daného oboru. Státní závěrečná zkouška probíhá před komisí pro státní závěrečné zkoušky, kterou na návrh děkana schvaluje Vědecká rada fakulty a jejíž předseda a alespoň ještě jeden další člen jsou nezávislí odborníci jmenovaní MŠMT ČR.
Znalosti, vědomosti a další předpoklady pro přijetí:
Základním předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu předkládaného navazujícího magisterského studijního programu je ukončené bakalářské studium studijního programu elektrotechnika a informatika nebo obdobného programu z oblasti elektrotechniky, příp. z jiné blízké technické oblasti.
Document format
PDF Print
Links
Obory:
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 16.2.2009 Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz