Logo-part-1
Navigace : FEL > Věda a výzkum > Doktorské studium
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Doktorské studium na FEL

Studium v doktorském studijním programu na Fakultě elektrotechnické v Plzni probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů ZČU v Plzni a Fakulty elektrotechnické.

Na fakultě je akreditován studijní program Elektrotechnika a informatika, který zahrnuje tři obory doktorského studia:

Obor Číslo
ELEKTRONIKA 2612V015
ELEKTROTECHNIKA 2602V006
ELEKTROENERGETIKA 3907V001

Studium je otevřeno nejen absolventům Fakulty elektrotechnické, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí.

Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je 6 let. Každý student má stanoven individuální studijní plán a je veden školitelem, ke kterému se přihlásil na vyhlášené téma doktorského studia. Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.

Aktuální přehled nabízených témat disertačních prací pro konkrétní akademický rok je uveřejněn čtyři měsíce před konečným termínem pro podání přihlášek ke studiu, který je zpravidla v polovině června.

Přihláška ke studiu doktorského studijního programu se podává na oddělení vědy fakulty.

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul ”doktor” (ve zkratce ”Ph.D.” uváděné za jménem).

Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 1.7.2011 Garant : Proděkan VaV Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz